Studijní materiály a kontakt

  Pro bližší informace volejte na tel číslo 604 596 318 nebo pište na vrbickaz@seznam.cz ,          Ing Zuzana Šejnohová Vrbická, Kunčina

   

   

  Zásady manipulace s koňmi a jízdy na koni

   

    Při příchodu do stájí v areálu Agro Kunčina a.s. je povinností každého ohlásit svůj příchod provozovatelům stáje (Zuzana a Marek Šejnohovi)

     Pokud není přítomna žádná z výše uvedených osob, není nikdo oprávněn bez souhlasu vstupovat ke koni do boxu, do výběhu a ani s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat nebo ho krmit.

      Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – nekřičíme, neběháme, abychom koně neplašili, psy vodíme na krátkém vodítku .Při příchodu ke koni ho zřetelně oslovíme a přistupujeme z jeho levé strany. Vždy se přesvědčíme, že o nás kůň ví a zaregistroval nás.

      Pro jízdu na koni je nutná vhodná výstroj:

  -         pružné pohodlné jezdecké,  nebo přiléhavé kalhoty

  -         vysoké jezdecké boty, nebo pevné kotníčkové boty + chapsy

  -         všichni jezdci bez ZZVJ a všichni jezdci mladší 18ti let (i s licencí) jsou povinni mít vždy při jízdě na koni přilbu

   

      Případné zranění člověka, koně či poškození jakékoliv části z výstroje na koně je nutné toto hlásit majiteli nebo pověřené osobě.

     Při jízdě na koni a manipulaci s koňmi je zakázáno být pod vlivem alkoholu, sedativ či drog, žvýkat žvýkačku, cumlat bonbony, apod.  V prostorách  areálu stájí je zakázáno kouřit!!!

    S koněm se nikdy nepřibližujeme k dalšímu koni na vzdálenost menší než   3 metry, což je přibližná délka velkého koně, to platí i při uvazování.Nezůstávejte nikdy mezi koněm a pevnou stěnou, pokud tam není dostatek místa pro případný únik při splašení koně!!! Je zakázáno nechat uvázaného koně bez dozoru.

      Je zakázáno krmit koně v ohradě. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.

     Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel areálu ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy

      Návštěvníci stáje se zavazují respektovat pokyny majitelů koní na jízdárně, v terénu, ve výbězích a ve stájích.

   

  Základní jízdárenská pravidla:

    

  • Při vstupu na jízdárnu nebo při otevírání dveří musí dát o sobě vstupující vědět zavoláním "Uvolnit dveře". Než vstoupí, musí počkat na odpověď jezdců, kteří jsou už na jízdárně, "Dveře jsou volné", aby mohl otevřít bez nebezpečí úrazu.
  • Nasedání a sesedání stejně jako zastavení k dotažení podbřišníku nebo jiné podobné úkony se provádí vždy uprostřed kruhů nebo na středové čáře (spojnice písmen A a C).
  • Jezdec na kruhu dává jezdci na stěně přednost - "celá jízdárna" má přednost před "velkým kruhem".
  • Jezdí-li se na jednu ruku a je velena změna směru, náleží stopa těm, kteří už změnu provedli. Jezdci, kteří změnu směru teprve provádějí, se vyhýbají dovnitř jízdárny.
  • Taktéž obraty, couvání aj. se provádějí mimo stopu
  • V zástupu se dodržuje rozestup aspoň na jednu koňskou délku
  • Jezdci jezdící na kruhu dávají přednost jezdcům na celé dráze
  • Na obvodu jízdárny mají jezdci jezdící na levou ruku přednost
  • Vyšší chod má přednost a pomalejší uvolňuje místo rychlejšímu
  • Při změnách směru se jezdci míjejí původní vnější rukou
  • Krokuje se vždy od stěny
  • Na jízdárně se nekřičí, neběhá, „nedrbe"
  • Pokud je na jízdárně více jezdců najednou, vždy je třeba je sledovat a brát na ně ohledy

  1. Je třeba pochopit a používat správně teorii učení, včetně pozitivní a negativní motivace. Při výcviku je třeba správně posilovat reakce koně a nikoli na něho vyvíjet stálý tlak. Teorie učení také vysvětluje, jak ve výcviku koní správně využít klasického podmiňování (conditioning) a navykání (habituace).

  2. Je třeba používat jednoznačné signály, pouze tak nebude kůň zmaten. Příkladem může být důsledné používání dotyku na konkrétní a jasně ohraničené místo těla, které se nepřekrývá s místem, na které má působit jiný signál.

  3. Je třeba koně učit vždy jen jedné věci v jednu chvíli. Jednotlivé reakce se nejdříve musí rozebrat na co nejjednodušší kroky a ty se kůň jednotlivě učí, aby se později opět poskládaly dohromady.
  4. Je třeba vždy procvičovat jen jednu reakci na jeden signál. Čili na jeden signál má kůň reagovat jen jedním způsobem. Proto je třeba začít jednoduchými reakcemi a ty postupně během výcviku skládat v reakce složité = složené.
  5. Je třeba, aby kůň na signál reagoval vždy naprosto stejně, pouze tak se z toho stane naučený „zvyk".
  6. Je třeba, aby byla naučená reakce na signál stálá. Kůň má na signál určitým způsobem zareagovat a tato reakce mu má vydržet do dalšího signálu; tím se předejde neustálému okopávání koní či tahu za otěže. (Pozn. překl.: známé pravidlo, že kůň má sám udržovat požadované tempo, směr a držení těla).
  7. Je třeba se vyhnout a potlačit útěkové reakce koně, protože ty nelze zcela odstranit a nesou s sebou obávané problémy. Kůň si nemá se situací, místem a osobami spojovat strach, protože ten brání požadovaným reakcím a dalšímu učení koní. Je třeba vyhýbat se během výcviku všemu, co koni nahání strach.
  8. Je třeba kontrolovat uvolnění koně jako ukazatel absence konfliktu. Uvolnění je hlavní prioritou a pokud si během výcviku všimneme jakéhokoli náznaku konfliktu, je nutné přehodnotit a upravit výcvikové metody, aby se konfliktní chování minimalizovalo a nakonec odbouralo. Sem patří klid během výcviku, veškeré omezující pomůcky mají být dostatečně volné (např. nánosník), aby kůň se mohl dostatečně zřetelně vyjádřit a člověk na to mohl vhodně reagovat

   

  Základní drezurní figury

  „Přímo": dokud trenér nezavelí jinak, jezdec má jezdit po obvodu jízdárny beze změny směru, dobře projíždět rohy a nikam nevybočovat.

  Anglicky: full-school
  Německy: ganze Bahn

  „Velký (dvacetimetrový) kruh": drezurní obdélník má velikost 20 x 40, resp. 20 x 60 metrů. Dvacetimetrový kruh tedy znamená kruh přes celou šířku jízdárny a polovinu, resp. třetinu její délky. Začíná zpravidla v polovině krátké stěny, následující po povelu (písmena A a C) nebo v polovině dlouhé stěny (písmena B a E). Při jízdě na kruhu se nevyjíždějí rohy a nejezdí se po stěně, pouze se jí dotýkáte. Velký kruh se jezdí do odvolání nebo do dalšího povelu, není-li řečeno jinak.

  Anglicky: Large (20-meter) circle; další, různě velké kruhy se potom definují velikostmi, např. 15-meter circle (patnáctimetrový kruh).
  Německy: Zirkel (je to vyloženě pojem pro velký kruh o průměru 20 m)

  Malý kruh": Chce-li být trenér precizní, měl by definovat, jakou velikost požaduje, velikost malého kruhu totiž záleží na aktuální úrovni koně. Musí být dostatečně velký, aby jej byl kůň schopen projet rovnoměrně ohnutý a bez ztráty kmihu. Zatímco pro koně na úrovni Z je „malý kruh" desetimetrový, pro koně na úrovni T se jedná o kruh šestimetrový. Je možné jej provádět kdekoli na stěně i na střední čáře, dle určení trenéra.

  Anglicky: Volte, jedná-li se o opravdu malý kruh, tj. šestimetrový, jinak opět definováno velikostmi, např. 10-meter circle (desetimetrový kruh).
  Německy: Volte (např. 15-Meter-Volte, 6-Meter-Volte atd.)

  „Kruhy změnit" (osmička): Používá se zpravidla při ježdění na velkých kruzích. Jezdec, jedoucí na velkém kruhu v bodě X (v případě malého obdélníku) opustí stávající kruh a najede na velký kruh na druhou ruku. Platí zásady ježdění na velkých kruzích. Na velkém obdélníku je možno použít variantu „sněhulák".:-) Kruhy změnit lze jezdit i s desetimetrovými kruhy, pak se většinou jezdí napříč jízdárnou a kruhy se mění na střední čáre.

  Anglicky: Figure-eight
  Německy: aus dem Zirkel wechseln

  „(Dlouhou) diagonálou změnit směr": základní povel pro změnu směru.
  Dlouhá diagonála začíná v prvním písmeni po krátké stěně (tj. K, H, M nebo F) a končí v posledním písmeni před protějším rohem (tedy tatáž písmena). Na diagonále by měl být kůň rovný a ta by měla procházet středem jízdárny, tedy písmenem X.

  Anglicky: Across the long diagonal
  Německy: durch die ganze Bahn wechseln

  „Krátkou diagonálou změnit směr": Nevyužívá se tak často a začíná stejně jako dlouhá diagonála, tedy v prvním písmeni za rohem. Končí ale v polovině protější dlouhé stěny, tedy v písmeni B nebo E.

  Anglicky: Across the short diagonal
  Německy: durch die halbe Bahn wechseln

  „Obloukem změnit směr": další možnost změny směru při ježdění po celé jízdárně. Jezdec vyjede ze stěny na malý kruh, ale nedokončí jej a pokračuje na stěnu na druhou ruku. Výsledná figura má tvar kapky. Správně provedený oblouk nepřesáhne střední čáru, ale dotkne se jí a na délku odpovídá polovině jízdárny - tedy začínáme-li před rohem, končíme v polovině dlouhé stěny. Tento cvik se často pojí se stranovou prací - ustupováním na holeň nebo polovičním překrokem.

  Anglicky: Half-volte to wall
  Německy: aus der Ecke kehrt (nebo Kehrvolte či Kehrwendung, popřípadě se uvádí i průměr, např. 10-Meter-Kehrvolte)

  „V kruhu změnit směr": Tato varianta bývá využita, když jezdec jezdí na velkém kruhu a chce změnit směr bez opuštění kruhu (tedy bez narovnání koně). Skládá se ze dvou desetimetrových půlkruhů a linie prochází středem velkého kruhu. Může být prováděn kdekoli na velkém kruhu. U méně pokročilých koní a jezdců je vhodnější používat pro změnu ruky cvik „obloukem z kruhu ven změnit směr".

  Anglicky: Through a circle
  Německy: durch den Zirkel wechseln

  „Vlnovka o třech/čtyřech obloucích": další ze základních ohýbacích cviků. Skládá se z půlkruhů (jejich velikost určuje počet oblouků a délka jízdárny) a rovných linií, kůň tedy střídá ohnutí a narovnání. Nesmí být hranatá, nemá rohy a nejezdí se při ní po stěně. V případě sudého počtu oblouků lze jejím prostřednictvím změnit směr.

  Anglicky: A three/four-loop serpentine
  Německy: Schlangenlinie durch die Bahn mit drei/vier Bogen

  „Od stěny ke stěně": při tomto cviku nejedeme až na protější dlouhou stěnu, ale vyjedeme pouze ke střední čáře a poté se vracíme zpět na stěnu. Vrchol oblouku je tedy v X, nebo 5 metrů od stěny, podle formy cviku.Je tedy rozdíl, velíme-li např F-X-M od stěny ke stěne nebo pouze F-M od stěny ke stěně. Tento cvik je možno dělat i dvakrát na dlouhé stěně, pak je vrchol každého oblouku pouze 2,5 metru od stěny a dlouhé stěny se mezi oblouky dotýkáme v polovině (písmeno B nebo E).

  Anglicky: Shallow loop, single serpentine
  Německy: einfache Schlangenlinie na der langen Seite (doppelte Schlangenlinie je dvojité od stěny ke stěně)

  „Ze středu": Cvik, kterým začíná každá drezurní úloha a postrach jezdců, kteří neumějí jezdit rovně. V písmeni A nebo C jezdec opustí stěnu a jede přímo do písmene v polovině protější krátké stěny (tedy opět A nebo C). Nesmí se odchýlit ze střední čáry a musí projet středem jízdárny (písmenem X). Po napojení na stěnu je možno buďto pokračovat na stejné ruce nebo změnit směr.

  Anglicky: Down the center line (without) changing directions
  Německy: durch die Länge der Bahn wechseln (nebo durch die Länge der Bahn geritten, pokud se směr nemění)

  „Půl jízdárny": Při tomto cviku jezdec opustí dlouhou stěnu v polovině (tedy v písmeni B nebo E a jede přímo do poloviny protější dlouhé stěny (B nebo E). Je možno buďto pokračovat na stejné ruce, nebo prostřednictvím tohoto cviku změnit ruce.

  Anglicky: Half school (without) changing directions
  Německy: durch die halbe Bahn wechseln (nebo durch die halbe Bahn geritten, když se směr nemění)

  Drezurní úlohy základní

   

  Drezurní úloha úvodní - děti (DU/2003)

  Místo:

  Cvik:

  Body:

  Koeficient:

  Řídící myšlenky hodnocení:

  1. A
  X

  Vjezd v pracovním klusu
  Stát - nehybnost - pozdrav

  10

  -

  Kvalita klusu,
  rovnost stání a přechody

  2. C
  E

  Na levou ruku
  Obrat vlevo

  10

  -

  Pravidelnost, ohnutí
  a rovnováha

  3. X
  X

  Kruh vlevo 10m
  Kruh vpravo 10 m

  10

  -

  Pravidelnost, ohnutí a rovnováha včetně
  plynulosti změny směru

  4. X-B-F-A

  Pracovní klus

  10

  -

  Pravidelnost, rovnováha a ráznost

  5. A-C

  Vlnovka o 4 obloucích

  10

  -

  Pravidelnost a rovnováha přechodu a cvalu

  6. C a H
  H - E

  Pracovní cval vlevo
  Pracovní cval

  10

  -

  Plynulost a rovnováha
  přechodu a cvalu

  7. E
  E-K-A-F

  Kruh vlevo 15 m
  Pracovní cval

  10

  -

  Kvalita cvalu a
  rovnost

  8. F-X-H

  Změnit směr a v X pracovní klus
  mezi H a C pracovní cval vpravo

  10

  -

  Rovnováha, plynulost
  přechodu a rovnost

  9. H-C-B

  Pracovní cval

  10

  -

  Kvalita cvalu a rovnost

  10. B

  Kruh vpravo 15 m

  10

  -

  Kvalita cvalu, tvar a velikost kruhu

  11. B-F-A

  Pracovní cval

  10

  -

  Kvalita cvalu

  12. A
  K

  Pracovní klus
  Střední krok

  10

  -

  Rovnováha a plynulost
  přechodů

  13. K-E

  Střední krok

  10

  -

  Pravidelnost a délka kroků

  14. E-B

  Půlkruh 20 m ve volném
  kroku na dlouhé otěži

  10

  2

  Pravidelnost a délka kroků.
  Prodloužení rámce

  15. B-F
  F

  Střední krok
  Pracovní klus

  10

  -

  Kvalita kroku,
  přechod a klus

  16. A
  G

  Ze středu
  Stát - nehybnost - pozdrav

  10

  -

  Kvalita klusu, rovnost a
  rovnováha do zastavení

  A

  Opustit obdélník krokem na dlouhé otěži

  -

  -

  -

  Souhrnné známky

  -

  Chody (čistota, uvolněnost, pravidelnost)

  10

  2

  -

  -

  Kmih (ochota pohybovat se vpřed, pružnost kroků a skoků, pružnost hřbetu a aktivita zádě)

  10

  2

  -

  -

  Poslušnost (pozornost a důvěra, harmonie, lehkost a uvolněnost pohybů, přijetí přilnutí a lehkost předku)

  10

  2

  -

  -

  Sed jezdce (poloha), správnost a účinnost pomůcek

  10

  2

  -

  Maximální dosažitelný počet bodů = 250 bodů.
  Informativní čas: 4 min.
  Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

   

   

  Drezurní úloha Z1 (Z1/2000)

  Místo:

  Cvik:

  Řídící myšlenky hodnocení:

  1. A
  X

  C

  Vjezd pracovním klusem
  Stát, pozdrav
  Pracovním klusem vchod
  Na levou ruku

  Rovnost vjezdu,
  přechod do zastavení,
  stání,
  ohnutí v obratu

  2. F-M

  Od stěny ke stěně

  Postavení a ohnutí,
  pravidelnost a přesnost

  3. C
  A

  Ze středu
  Na pravou ruku

  Ohnutí v obratech,
  rovnost

  4. E

  Střední krok

  Přechod, pravidelnost

  5. C
  C-A

  Pracovní klus
  Vlnovka o 3 obloucích, ukončit vpravo

  Přechod, postavení a ohnutí,
  přesnost

  6. A-X-A

  Pracovní cval a kruh 1x kolem

  Vskok do cvalu, pravidelnost,
  postavení a ohnutí, přesnost

  7. A
  A-X-C

  Pracovní klus
  Kruhy změnit

  Přechod, pravidelnost,
  přesnost

  8. C-X-C

  Pracovní cval a kruh 1x

  Vskok do cvalu, pravidelnost,
  postavení a ohnutí, přesnost

  9. C
  H-K
  K

  Přímo
  Střední cval
  Pracovní cval


  Prodloužení rámce,
  pravidelnost, přechod

  10. A
  B-X-B

  Pracovní klus
  Kruh

  Přechod, pravidelnost,
  postavení a ohnutí, přesnost

  11. A
  X

  Ze středu
  Stát, pozdrav

  Ohnutí v obratu, rovnost
  přechod do zastavení, stání

  A

  Odjezd volným krokem

  -

  Bez společných známek.
  Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
  Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
  Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

   

   

  Drezurní úloha Z2 (Z2/2000)

  Místo:

  Cvik:

  Řídící myšlenky hodnocení:

  1. A
  X

  C

  Vjezd pracovním klusem
  Stát, pozdrav
  Pracovním klusem vchod
  Na pravou ruku

  Rovnost vjezdu,
  přechod do zastavení,
  stání,
  ohnutí v obratu

  2. B-X-B

  Kruh

  Postavení v ohnutí,
  pravidelnost a přesnost

  3. A
  C

  Ze středu
  Na levou ruku

  Ohnutí v obratech,
  rovnost

  4. H-X-F

  před F

  Změnit směr a
  nechat vytáhnout otěže
  otěže zkrátit

  Prodloužení rámce,
  snížení hlavy a krku

  5. A
  K-H

  Pracovní klus
  Od stěny ke stěně

  Přechod, postavení a ohnutí,
  pravidelnost, přesnost

  6. C

  Stát, 3 až 4 kroky zpět a stát
  Středním krokem vchod

  Zastavení, stání, rovnost,
  pravidelnost, vzpřímení, přechod

  7. C-X-C
  X
  mezi C a X
  X

  Kruh a přitom v
  pracovní cval 1x kolem
  Otěže povolit
  Otěže zkrátit

  Přesnost, ohnutí, vskok do cvalu,
  prodloužení rámce,
  snížení hlavy a krku

  8. C
  C-X-A

  Pracovní klus
  Kruhy změnit

  Přechod, pravidelnost,
  přesnost

  9. A
  F-M
  mezi M a C

  Pracovní cval
  Střední cval
  Pracovní cval

  Přechod, prodloužení a
  zkrácení rámce,
  pravidelnost

  10. C
  H-X-F
  F

  Pracovní klus
  Změnit směr, střední klus lehký
  Pracovní klus

  Přechod, prodloužení a
  zkrácení rámce,
  pravidelnost

  11. A
  G

  Ze středu
  Stát, pozdrav

  Ohnutí, rovnost, pravidelnost,
  přechod do zastavení, stání

  A

  Odjezd volným krokem

   

  Bez společných známek.
  Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
  Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
  Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

   

   

  Drezurní úloha Z3 (Z3/2000)

  Místo:

  Cvik:

  Řídící myšlenky hodnocení:

  1. A
  X

  C

  Vjezd pracovním klusem
  Stát, pozdrav
  Pracovním klusem vchod
  Na levou ruku

  Rovnost vjezdu,
  přechod do zastavení,
  stání,
  ohnutí v obratu

  2. A

  Stát
  Pracovním klusem vchod

  Přechod, stání, vykročení

  3. F-X-H
  C

  Změnit směr
  Kruh o průměru 10 m

  Pravidelnost, ohnutí,
  přesnost

  4. B-A-E-C
  C-X

  Střední krok
  Pracovní klus kruh průměr 20 m

  Přechody, pravidelnost,
  přesnost

  5. X-C-X-C
  C

  Na kruhu pracovní cval jeden a půlkrát kolem
  Pracovní klus

  Vskok do cvalu, pravidelnost,
  přesnost, přechod

  6. C-X-A
  A

  Kruhy změnit
  Pracovní cval a přímo

  Pravidelnost, ohnutí,
  vskok do cvalu

  7. F-M-C-H
  H-K
  mezi K a A

  Pracovní cval
  Střední cval
  Pracovní cval

  Prodloužení a zkrácení
  rámce,
  rovnost, přechod

  8. A
  F-X-H

  Pracovní klus
  Změnit směr, střední klus

  Přechod, prodloužení kroku,
  pravidelnost

  9. H
  C

  Pracovní klus
  Stát, 3 - 4 kroky zpět a ihned střední krok

  Přechod, zastavení, stání, rovnost,
  pravidelnost, vzpřímení, vykročení

  10. M
  B-E-B
  a mezi B a E
  a mezi E a B
  B

  Pracovní klus
  Kruh
  Lehký klus
  Pracovní klus
  Přímo

  Přechod, pravidelnost,
  ohnutí, přesnost

  11. A
  X

  Ze středu
  Stát, pozdrav

  Ohnutí v obratu, rovnost, pravidelnost,
  přechod do zastavení, stání

  A

  Odjezd volným krokem

   

  Bez společných známek.
  Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
  Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
  Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Odkazy

   

  Fotogalerie Kláry Říhové

  Rychlý kontakt
  Akce
  přijeďte na letní tábor 2018!!
  přihlašujte se včas do jezdeckých kroužků 2018!!
   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakt

  Zuzana Šejnohová Vrbická
  Kunčina 319
  571 01 Kunčina

  Mob.: 604 596 318

  e-mail: vrbickaz@seznam.cz