Studijní materiály a kontakt

Pro bližší informace volejte na tel číslo 604 596 318 nebo pište na vrbickaz@seznam.cz ,          Ing Zuzana Šejnohová Vrbická, Kunčina

 

 

Zásady manipulace s koňmi a jízdy na koni

 

  Při příchodu do stájí v areálu Agro Kunčina a.s. je povinností každého ohlásit svůj příchod provozovatelům stáje (Zuzana a Marek Šejnohovi)

   Pokud není přítomna žádná z výše uvedených osob, není nikdo oprávněn bez souhlasu vstupovat ke koni do boxu, do výběhu a ani s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat nebo ho krmit.

    Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – nekřičíme, neběháme, abychom koně neplašili, psy vodíme na krátkém vodítku .Při příchodu ke koni ho zřetelně oslovíme a přistupujeme z jeho levé strany. Vždy se přesvědčíme, že o nás kůň ví a zaregistroval nás.

    Pro jízdu na koni je nutná vhodná výstroj:

-         pružné pohodlné jezdecké,  nebo přiléhavé kalhoty

-         vysoké jezdecké boty, nebo pevné kotníčkové boty + chapsy

-         všichni jezdci bez ZZVJ a všichni jezdci mladší 18ti let (i s licencí) jsou povinni mít vždy při jízdě na koni přilbu

 

    Případné zranění člověka, koně či poškození jakékoliv části z výstroje na koně je nutné toto hlásit majiteli nebo pověřené osobě.

   Při jízdě na koni a manipulaci s koňmi je zakázáno být pod vlivem alkoholu, sedativ či drog, žvýkat žvýkačku, cumlat bonbony, apod.  V prostorách  areálu stájí je zakázáno kouřit!!!

  S koněm se nikdy nepřibližujeme k dalšímu koni na vzdálenost menší než   3 metry, což je přibližná délka velkého koně, to platí i při uvazování.Nezůstávejte nikdy mezi koněm a pevnou stěnou, pokud tam není dostatek místa pro případný únik při splašení koně!!! Je zakázáno nechat uvázaného koně bez dozoru.

    Je zakázáno krmit koně v ohradě. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.

   Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel areálu ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy

    Návštěvníci stáje se zavazují respektovat pokyny majitelů koní na jízdárně, v terénu, ve výbězích a ve stájích.

 

Základní jízdárenská pravidla:

  

 • Při vstupu na jízdárnu nebo při otevírání dveří musí dát o sobě vstupující vědět zavoláním "Uvolnit dveře". Než vstoupí, musí počkat na odpověď jezdců, kteří jsou už na jízdárně, "Dveře jsou volné", aby mohl otevřít bez nebezpečí úrazu.
 • Nasedání a sesedání stejně jako zastavení k dotažení podbřišníku nebo jiné podobné úkony se provádí vždy uprostřed kruhů nebo na středové čáře (spojnice písmen A a C).
 • Jezdec na kruhu dává jezdci na stěně přednost - "celá jízdárna" má přednost před "velkým kruhem".
 • Jezdí-li se na jednu ruku a je velena změna směru, náleží stopa těm, kteří už změnu provedli. Jezdci, kteří změnu směru teprve provádějí, se vyhýbají dovnitř jízdárny.
 • Taktéž obraty, couvání aj. se provádějí mimo stopu
 • V zástupu se dodržuje rozestup aspoň na jednu koňskou délku
 • Jezdci jezdící na kruhu dávají přednost jezdcům na celé dráze
 • Na obvodu jízdárny mají jezdci jezdící na levou ruku přednost
 • Vyšší chod má přednost a pomalejší uvolňuje místo rychlejšímu
 • Při změnách směru se jezdci míjejí původní vnější rukou
 • Krokuje se vždy od stěny
 • Na jízdárně se nekřičí, neběhá, „nedrbe"
 • Pokud je na jízdárně více jezdců najednou, vždy je třeba je sledovat a brát na ně ohledy

 1. Je třeba pochopit a používat správně teorii učení, včetně pozitivní a negativní motivace. Při výcviku je třeba správně posilovat reakce koně a nikoli na něho vyvíjet stálý tlak. Teorie učení také vysvětluje, jak ve výcviku koní správně využít klasického podmiňování (conditioning) a navykání (habituace).

 2. Je třeba používat jednoznačné signály, pouze tak nebude kůň zmaten. Příkladem může být důsledné používání dotyku na konkrétní a jasně ohraničené místo těla, které se nepřekrývá s místem, na které má působit jiný signál.

 3. Je třeba koně učit vždy jen jedné věci v jednu chvíli. Jednotlivé reakce se nejdříve musí rozebrat na co nejjednodušší kroky a ty se kůň jednotlivě učí, aby se později opět poskládaly dohromady.
 4. Je třeba vždy procvičovat jen jednu reakci na jeden signál. Čili na jeden signál má kůň reagovat jen jedním způsobem. Proto je třeba začít jednoduchými reakcemi a ty postupně během výcviku skládat v reakce složité = složené.
 5. Je třeba, aby kůň na signál reagoval vždy naprosto stejně, pouze tak se z toho stane naučený „zvyk".
 6. Je třeba, aby byla naučená reakce na signál stálá. Kůň má na signál určitým způsobem zareagovat a tato reakce mu má vydržet do dalšího signálu; tím se předejde neustálému okopávání koní či tahu za otěže. (Pozn. překl.: známé pravidlo, že kůň má sám udržovat požadované tempo, směr a držení těla).
 7. Je třeba se vyhnout a potlačit útěkové reakce koně, protože ty nelze zcela odstranit a nesou s sebou obávané problémy. Kůň si nemá se situací, místem a osobami spojovat strach, protože ten brání požadovaným reakcím a dalšímu učení koní. Je třeba vyhýbat se během výcviku všemu, co koni nahání strach.
 8. Je třeba kontrolovat uvolnění koně jako ukazatel absence konfliktu. Uvolnění je hlavní prioritou a pokud si během výcviku všimneme jakéhokoli náznaku konfliktu, je nutné přehodnotit a upravit výcvikové metody, aby se konfliktní chování minimalizovalo a nakonec odbouralo. Sem patří klid během výcviku, veškeré omezující pomůcky mají být dostatečně volné (např. nánosník), aby kůň se mohl dostatečně zřetelně vyjádřit a člověk na to mohl vhodně reagovat

 

Základní drezurní figury

„Přímo": dokud trenér nezavelí jinak, jezdec má jezdit po obvodu jízdárny beze změny směru, dobře projíždět rohy a nikam nevybočovat.

Anglicky: full-school
Německy: ganze Bahn

„Velký (dvacetimetrový) kruh": drezurní obdélník má velikost 20 x 40, resp. 20 x 60 metrů. Dvacetimetrový kruh tedy znamená kruh přes celou šířku jízdárny a polovinu, resp. třetinu její délky. Začíná zpravidla v polovině krátké stěny, následující po povelu (písmena A a C) nebo v polovině dlouhé stěny (písmena B a E). Při jízdě na kruhu se nevyjíždějí rohy a nejezdí se po stěně, pouze se jí dotýkáte. Velký kruh se jezdí do odvolání nebo do dalšího povelu, není-li řečeno jinak.

Anglicky: Large (20-meter) circle; další, různě velké kruhy se potom definují velikostmi, např. 15-meter circle (patnáctimetrový kruh).
Německy: Zirkel (je to vyloženě pojem pro velký kruh o průměru 20 m)

Malý kruh": Chce-li být trenér precizní, měl by definovat, jakou velikost požaduje, velikost malého kruhu totiž záleží na aktuální úrovni koně. Musí být dostatečně velký, aby jej byl kůň schopen projet rovnoměrně ohnutý a bez ztráty kmihu. Zatímco pro koně na úrovni Z je „malý kruh" desetimetrový, pro koně na úrovni T se jedná o kruh šestimetrový. Je možné jej provádět kdekoli na stěně i na střední čáře, dle určení trenéra.

Anglicky: Volte, jedná-li se o opravdu malý kruh, tj. šestimetrový, jinak opět definováno velikostmi, např. 10-meter circle (desetimetrový kruh).
Německy: Volte (např. 15-Meter-Volte, 6-Meter-Volte atd.)

„Kruhy změnit" (osmička): Používá se zpravidla při ježdění na velkých kruzích. Jezdec, jedoucí na velkém kruhu v bodě X (v případě malého obdélníku) opustí stávající kruh a najede na velký kruh na druhou ruku. Platí zásady ježdění na velkých kruzích. Na velkém obdélníku je možno použít variantu „sněhulák".:-) Kruhy změnit lze jezdit i s desetimetrovými kruhy, pak se většinou jezdí napříč jízdárnou a kruhy se mění na střední čáre.

Anglicky: Figure-eight
Německy: aus dem Zirkel wechseln

„(Dlouhou) diagonálou změnit směr": základní povel pro změnu směru.
Dlouhá diagonála začíná v prvním písmeni po krátké stěně (tj. K, H, M nebo F) a končí v posledním písmeni před protějším rohem (tedy tatáž písmena). Na diagonále by měl být kůň rovný a ta by měla procházet středem jízdárny, tedy písmenem X.

Anglicky: Across the long diagonal
Německy: durch die ganze Bahn wechseln

„Krátkou diagonálou změnit směr": Nevyužívá se tak často a začíná stejně jako dlouhá diagonála, tedy v prvním písmeni za rohem. Končí ale v polovině protější dlouhé stěny, tedy v písmeni B nebo E.

Anglicky: Across the short diagonal
Německy: durch die halbe Bahn wechseln

„Obloukem změnit směr": další možnost změny směru při ježdění po celé jízdárně. Jezdec vyjede ze stěny na malý kruh, ale nedokončí jej a pokračuje na stěnu na druhou ruku. Výsledná figura má tvar kapky. Správně provedený oblouk nepřesáhne střední čáru, ale dotkne se jí a na délku odpovídá polovině jízdárny - tedy začínáme-li před rohem, končíme v polovině dlouhé stěny. Tento cvik se často pojí se stranovou prací - ustupováním na holeň nebo polovičním překrokem.

Anglicky: Half-volte to wall
Německy: aus der Ecke kehrt (nebo Kehrvolte či Kehrwendung, popřípadě se uvádí i průměr, např. 10-Meter-Kehrvolte)

„V kruhu změnit směr": Tato varianta bývá využita, když jezdec jezdí na velkém kruhu a chce změnit směr bez opuštění kruhu (tedy bez narovnání koně). Skládá se ze dvou desetimetrových půlkruhů a linie prochází středem velkého kruhu. Může být prováděn kdekoli na velkém kruhu. U méně pokročilých koní a jezdců je vhodnější používat pro změnu ruky cvik „obloukem z kruhu ven změnit směr".

Anglicky: Through a circle
Německy: durch den Zirkel wechseln

„Vlnovka o třech/čtyřech obloucích": další ze základních ohýbacích cviků. Skládá se z půlkruhů (jejich velikost určuje počet oblouků a délka jízdárny) a rovných linií, kůň tedy střídá ohnutí a narovnání. Nesmí být hranatá, nemá rohy a nejezdí se při ní po stěně. V případě sudého počtu oblouků lze jejím prostřednictvím změnit směr.

Anglicky: A three/four-loop serpentine
Německy: Schlangenlinie durch die Bahn mit drei/vier Bogen

„Od stěny ke stěně": při tomto cviku nejedeme až na protější dlouhou stěnu, ale vyjedeme pouze ke střední čáře a poté se vracíme zpět na stěnu. Vrchol oblouku je tedy v X, nebo 5 metrů od stěny, podle formy cviku.Je tedy rozdíl, velíme-li např F-X-M od stěny ke stěne nebo pouze F-M od stěny ke stěně. Tento cvik je možno dělat i dvakrát na dlouhé stěně, pak je vrchol každého oblouku pouze 2,5 metru od stěny a dlouhé stěny se mezi oblouky dotýkáme v polovině (písmeno B nebo E).

Anglicky: Shallow loop, single serpentine
Německy: einfache Schlangenlinie na der langen Seite (doppelte Schlangenlinie je dvojité od stěny ke stěně)

„Ze středu": Cvik, kterým začíná každá drezurní úloha a postrach jezdců, kteří neumějí jezdit rovně. V písmeni A nebo C jezdec opustí stěnu a jede přímo do písmene v polovině protější krátké stěny (tedy opět A nebo C). Nesmí se odchýlit ze střední čáry a musí projet středem jízdárny (písmenem X). Po napojení na stěnu je možno buďto pokračovat na stejné ruce nebo změnit směr.

Anglicky: Down the center line (without) changing directions
Německy: durch die Länge der Bahn wechseln (nebo durch die Länge der Bahn geritten, pokud se směr nemění)

„Půl jízdárny": Při tomto cviku jezdec opustí dlouhou stěnu v polovině (tedy v písmeni B nebo E a jede přímo do poloviny protější dlouhé stěny (B nebo E). Je možno buďto pokračovat na stejné ruce, nebo prostřednictvím tohoto cviku změnit ruce.

Anglicky: Half school (without) changing directions
Německy: durch die halbe Bahn wechseln (nebo durch die halbe Bahn geritten, když se směr nemění)

Drezurní úlohy základní

 

Drezurní úloha úvodní - děti (DU/2003)

Místo:

Cvik:

Body:

Koeficient:

Řídící myšlenky hodnocení:

1. A
X

Vjezd v pracovním klusu
Stát - nehybnost - pozdrav

10

-

Kvalita klusu,
rovnost stání a přechody

2. C
E

Na levou ruku
Obrat vlevo

10

-

Pravidelnost, ohnutí
a rovnováha

3. X
X

Kruh vlevo 10m
Kruh vpravo 10 m

10

-

Pravidelnost, ohnutí a rovnováha včetně
plynulosti změny směru

4. X-B-F-A

Pracovní klus

10

-

Pravidelnost, rovnováha a ráznost

5. A-C

Vlnovka o 4 obloucích

10

-

Pravidelnost a rovnováha přechodu a cvalu

6. C a H
H - E

Pracovní cval vlevo
Pracovní cval

10

-

Plynulost a rovnováha
přechodu a cvalu

7. E
E-K-A-F

Kruh vlevo 15 m
Pracovní cval

10

-

Kvalita cvalu a
rovnost

8. F-X-H

Změnit směr a v X pracovní klus
mezi H a C pracovní cval vpravo

10

-

Rovnováha, plynulost
přechodu a rovnost

9. H-C-B

Pracovní cval

10

-

Kvalita cvalu a rovnost

10. B

Kruh vpravo 15 m

10

-

Kvalita cvalu, tvar a velikost kruhu

11. B-F-A

Pracovní cval

10

-

Kvalita cvalu

12. A
K

Pracovní klus
Střední krok

10

-

Rovnováha a plynulost
přechodů

13. K-E

Střední krok

10

-

Pravidelnost a délka kroků

14. E-B

Půlkruh 20 m ve volném
kroku na dlouhé otěži

10

2

Pravidelnost a délka kroků.
Prodloužení rámce

15. B-F
F

Střední krok
Pracovní klus

10

-

Kvalita kroku,
přechod a klus

16. A
G

Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav

10

-

Kvalita klusu, rovnost a
rovnováha do zastavení

A

Opustit obdélník krokem na dlouhé otěži

-

-

-

Souhrnné známky

-

Chody (čistota, uvolněnost, pravidelnost)

10

2

-

-

Kmih (ochota pohybovat se vpřed, pružnost kroků a skoků, pružnost hřbetu a aktivita zádě)

10

2

-

-

Poslušnost (pozornost a důvěra, harmonie, lehkost a uvolněnost pohybů, přijetí přilnutí a lehkost předku)

10

2

-

-

Sed jezdce (poloha), správnost a účinnost pomůcek

10

2

-

Maximální dosažitelný počet bodů = 250 bodů.
Informativní čas: 4 min.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

 

 

Drezurní úloha Z1 (Z1/2000)

Místo:

Cvik:

Řídící myšlenky hodnocení:

1. A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku

Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu

2. F-M

Od stěny ke stěně

Postavení a ohnutí,
pravidelnost a přesnost

3. C
A

Ze středu
Na pravou ruku

Ohnutí v obratech,
rovnost

4. E

Střední krok

Přechod, pravidelnost

5. C
C-A

Pracovní klus
Vlnovka o 3 obloucích, ukončit vpravo

Přechod, postavení a ohnutí,
přesnost

6. A-X-A

Pracovní cval a kruh 1x kolem

Vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost

7. A
A-X-C

Pracovní klus
Kruhy změnit

Přechod, pravidelnost,
přesnost

8. C-X-C

Pracovní cval a kruh 1x

Vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost

9. C
H-K
K

Přímo
Střední cval
Pracovní cval


Prodloužení rámce,
pravidelnost, přechod

10. A
B-X-B

Pracovní klus
Kruh

Přechod, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost

11. A
X

Ze středu
Stát, pozdrav

Ohnutí v obratu, rovnost
přechod do zastavení, stání

A

Odjezd volným krokem

-

Bez společných známek.
Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

 

 

Drezurní úloha Z2 (Z2/2000)

Místo:

Cvik:

Řídící myšlenky hodnocení:

1. A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na pravou ruku

Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu

2. B-X-B

Kruh

Postavení v ohnutí,
pravidelnost a přesnost

3. A
C

Ze středu
Na levou ruku

Ohnutí v obratech,
rovnost

4. H-X-F

před F

Změnit směr a
nechat vytáhnout otěže
otěže zkrátit

Prodloužení rámce,
snížení hlavy a krku

5. A
K-H

Pracovní klus
Od stěny ke stěně

Přechod, postavení a ohnutí,
pravidelnost, přesnost

6. C

Stát, 3 až 4 kroky zpět a stát
Středním krokem vchod

Zastavení, stání, rovnost,
pravidelnost, vzpřímení, přechod

7. C-X-C
X
mezi C a X
X

Kruh a přitom v
pracovní cval 1x kolem
Otěže povolit
Otěže zkrátit

Přesnost, ohnutí, vskok do cvalu,
prodloužení rámce,
snížení hlavy a krku

8. C
C-X-A

Pracovní klus
Kruhy změnit

Přechod, pravidelnost,
přesnost

9. A
F-M
mezi M a C

Pracovní cval
Střední cval
Pracovní cval

Přechod, prodloužení a
zkrácení rámce,
pravidelnost

10. C
H-X-F
F

Pracovní klus
Změnit směr, střední klus lehký
Pracovní klus

Přechod, prodloužení a
zkrácení rámce,
pravidelnost

11. A
G

Ze středu
Stát, pozdrav

Ohnutí, rovnost, pravidelnost,
přechod do zastavení, stání

A

Odjezd volným krokem

 

Bez společných známek.
Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

 

 

Drezurní úloha Z3 (Z3/2000)

Místo:

Cvik:

Řídící myšlenky hodnocení:

1. A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku

Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu

2. A

Stát
Pracovním klusem vchod

Přechod, stání, vykročení

3. F-X-H
C

Změnit směr
Kruh o průměru 10 m

Pravidelnost, ohnutí,
přesnost

4. B-A-E-C
C-X

Střední krok
Pracovní klus kruh průměr 20 m

Přechody, pravidelnost,
přesnost

5. X-C-X-C
C

Na kruhu pracovní cval jeden a půlkrát kolem
Pracovní klus

Vskok do cvalu, pravidelnost,
přesnost, přechod

6. C-X-A
A

Kruhy změnit
Pracovní cval a přímo

Pravidelnost, ohnutí,
vskok do cvalu

7. F-M-C-H
H-K
mezi K a A

Pracovní cval
Střední cval
Pracovní cval

Prodloužení a zkrácení
rámce,
rovnost, přechod

8. A
F-X-H

Pracovní klus
Změnit směr, střední klus

Přechod, prodloužení kroku,
pravidelnost

9. H
C

Pracovní klus
Stát, 3 - 4 kroky zpět a ihned střední krok

Přechod, zastavení, stání, rovnost,
pravidelnost, vzpřímení, vykročení

10. M
B-E-B
a mezi B a E
a mezi E a B
B

Pracovní klus
Kruh
Lehký klus
Pracovní klus
Přímo

Přechod, pravidelnost,
ohnutí, přesnost

11. A
X

Ze středu
Stát, pozdrav

Ohnutí v obratu, rovnost, pravidelnost,
přechod do zastavení, stání

A

Odjezd volným krokem

 

Bez společných známek.
Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie

Odkazy

 

Fotogalerie Kláry Říhové

Rychlý kontakt
Akce
přijeďte na letní tábor 2018!!
přihlašujte se včas do jezdeckých kroužků 2018!!
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zuzana Šejnohová Vrbická
Kunčina 319
571 01 Kunčina

Mob.: 604 596 318

e-mail: vrbickaz@seznam.cz